Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doplnění veřejného osvětlení (VO) Hájek u Bavorova, silnice mezi obcí a zastávkou BUS

25. 7. 2017

Obec Hájek

Výzva k podání nabídek

veřejná zakázka malého rozsahu

 

Základní identifikační údaje:

Číslo zakázky:

1/2017/INV

Název zakázky:

Doplnění veřejného osvětlení (VO) Hájek u Bavorova, silnice mezi obcí a zastávkou BUS

Název zadavatele:

Obec Hájek

Sídlo zadavatele:

Hájek 11, 387 73 Bavorov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, kontakt:

Ing. Tereza Švojgrová, starostka obce

tel.: 702 146 711

e-mail: hajekobec@seznam.cz

IČ zadavatele:

466 844 76, zadavatel není plátcem DPH

Informace o předmětu zakázky:

Předmět veřejné zakázky:

Jedná se o doplnění současného VO v obci Hájek, a to v rozsahu 12 světelných bodů podél silnice mezi obcí a autobusovou zastávkou Hájek u Bavorova.

Místo plnění:

k.ú. Hájek u Bavorova

Datum vyhlášení zakázky:

25.7.2017

Předpokládaný termín zahájení realizace (plnění):

1.9.2017

Požadovaný termín dokončení realizace (plnění)

31.10.2017

Hodnotící kritérium:

Výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH 

Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohy. Daňový doklad se splatností 30 dní ode dne doručení zadavateli bude vystaven po protokolárním předání díla osobě oprávněné jednat jménem zadavatele. Změna nabídkové ceny je přípustná pouze v případě změny DPH nebo při změně rozsahu díla. Uvedené změny jsou možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě.

Informace k podání nabídky:

Podání nabídky:

možno písemně na adresu Obec Hájek, Hájek 11, 387 73 Bavorov,

případně osobně výhradně po telef. dohodě k rukám starostky obce

Lhůta pro podání nabídky:

7.8.2017, 18:00 hod.

Prohlídka místa plnění:

individuálně jednotlivými zájemci, místo plnění volně přístupné

Upřesňující údaje k předložení nabídky:

Písemná forma nabídky v uzavřené neprůhledné obálce označené názvem zakázky s doložkou „NEOTVÍRAT“, na obálce musí být adresa uchazeče, na niž je možné nabídku vrátit a razítko a podpis uchazeče přes spoj obálky.

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídky.

Obsah a forma nabídky:

Krycí list:

Součástí nabídky musí být vyplněný krycí list, viz příloha č. 1

Doklady k prokázání splnění kvalifikace:

 1. základní kvalifikační předpoklady: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 134/2016 Sb. Čestné prohlášení bude podepsáno statutárním (statutárními) zástupcem (zástupci) dodavatele v souladu s platným výpisem z obchodního rejstříku – viz příloha č. 2.
 2. profesní kvalifikační předpoklady:
 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán – prostá kopie.
 • Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – prostá kopie.
 1. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: Čestné prohlášení o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pokrývající celý rozsah plnění veřejné zakázky – viz příloha č. 3.
 2. technické kvalifikační předpoklady: Seznam minimálně 3 akcí obdobného charakteru s adresami a kontakty objednatelů, s uvedením rozsahu zakázky, doby a místa plnění v posledních 5 letech.

Další dokumenty:

 • Navržený termín realizace (harmonogram prací).
 • Oceněný výkaz výměr v Kč (slepý rozpočet) v tištěné podobě podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
 • Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a bude podepsána osobou oprávněno za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
 • Kompletní nabídka bude předložena v pevném spoji, znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy.

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace bude zaslána na vyžádání. Žádost zasílejte na e-mail hajekobec@seznam.cz.

Práva zadavatele:

 

Zadavatel si vyhrazuje právo:

 • Ověřit údaje uvedené v nabídce
 • Odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu a výběrové řízení zrušit
 • Nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály
 • Doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče
 • Oznámení o výsledku bude uveřejněno na webových stránkách obce Hájek. S vítězným dodavatelem bude následně podepsána smlouva o dílo.

 

V Hájku 25.7.2017

 

Ing. Tereza Švojgrová, starostka obce